Rättviks kulturhus logotyp

Bidrag till studieförbund

Rättviks kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning av god kvalitet i kommunen. Bidraget syftar vidare till att:

 • Genom studieförbundens verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
 • Stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
 • Ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.


För vem

 • Bidrag kan sökas av i kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation får statligt bidrag från Folkbildningsrådet.
 • Studieförbund som får kommunbidrag ska ha ansvarig styrelse och en ekonomisk redovisning som följer gällande bestämmelser i bokföringslagen.
 • Bidrag ges endast till studieförbund som har verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället eller genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras under pågående verksamhetsår.


Hur fungerar bidrag till studieförbund

Bidraget söks via Rättviks kommuns kulturenhet. Ansökan om bidrag görs genom att sända in kommunintyg, verksamhets- och revisionsberättelse samt en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Handlingarna ska vara inlämnade senast den 15 maj. Bidragen betalas ut senast den 30 juni varje år.


Bidragsmodell

Det kommunala anslaget till studieförbunden delas i grundbidrag och volymbidrag. Av bidragsbeloppet respektive år avsätts 80 % till grundbidrag och 20 % till volymbidrag.

 

Grundbidrag

Fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala kommunal bidrag till studieförbunden.

 

Volymbidrag

Beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret. Som volymmått används deltagartimmar. Cirkelverksamhet, antalet cirkeldeltagare multiplicerat med antalet studietimmar ger volymmåttet deltagartimme. För studiecirkelverksamheten är övre gränsen 15 deltagare per cirkel som räknas in i underlaget. Kulturprogram omräknas till ett fast värde i deltagartimmar. Ett kulturprogram ger det antal deltagartimmar som Folkbildningsrådet fastställer, oavsett programmets utformning.

För övrig folkbildning är övre gränsen 15 deltagare per grupp som räknas in i underlaget vid beräkning av deltagartimmarna. En deltagartimme i övrig folkbildningsverksamhet har omräkningsfaktorn 0,5. Vid verksamhet i flera kommuner ska fördelningen mellan kommunerna styrkas. Studieförbundens räkenskaper ska vara styrkta med verifikationer som uppfyller bokföringslagens krav på räkenskapsmaterial och av vilka det klart framgår att kostnaden avser verksamhet i kommunen. Redovisningen ska ange antalet deltagartimmar i kommunen räknat på cirkelverksamhet, kulturverksamhet och övrig folkbildning.

 

Övrigt

 • Normalt ges inget bidrag för verksamhet under 500 deltagartimmar.
 • Om ett studieförbund som inte haft verksamhet i kommunen under föregående år lämnar in en verksamhetsplan. Har Rättviks kommun i uppgift att inför nästa bidragsgivning besluta om eventuell omfördelning inom anslaget till studieförbunden.
 • Bidragsmottagande organisation är skyldig att ställa redovisningshandlingar och räkenskaper till kommunens förfogande.
 • Har bidrag fåtts i strid mot ovanstående regler ska återbetalning ske till Rättviks kommun. Ränta efter diskonto plus 2 % ska betalas för återbetalningsskyldigt belopp från utbetalningstillfället och till den tidpunkt då återbetalning sker.
 • Tolkning och tillämpning av ovanstående regler ankommer Rättviks kommun.